mojelokum.pl - Regulamin usługi "Linki stron"
Filtry
-
-

Regulamin modułu "Linki stron"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Moduł "Linki stron" w serwisie mojelokum.pl obsługiwany jest przez pless-intermedia, adres: 43-200 Pszczyna ul. Bielska 10, NIP: 638-153-18-77, REGON: 072858853.
 2. Osoba składająca zamówienie zobowiązana jest do podania prawdziwych danych i informacji.
 3. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Polityką prywatności serwisu.
 4. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w Regulaminie.
 5. Firma pless-intermedia zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Zmiany wprowadzone w regulaminie obowiązują od chwili umieszczenia go na poniższej stronie internetowej.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 7. Warunkiem korzystania z modułu "Linki stron" jest dostęp do sieci Internetowej i poprawnie skonfigurowana i zainstalowana przeglądarka internetowa umozliwiające wyświetlanie stron www.

II. OFERTA

 1. Moduł "Linki stron" umożliwie zamieszczenie linku nad stopką strony głównej serwisu.
 2. Link prezentowany w formie graficznej np. loga lub innej, indywidualnej grafiki w formacie 150x150 px.
 3. Link widoczny jest zarówno w wersji desktopowej jak i mobilnej serwisu.
 4. Link prezentowany jest non-stop przez okres 6 lub 12 miesięcy (w zależności od wybranej opcji).
 5. Kolejność wyświetlania linków jest wybierana losowo przy każdym odświeżeniu serwisu.

III. ZAMÓWIENIE

 1. W celu złożenia zamówienia na usługę Kupujący zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.
 2. Zamówienia można składać każdego dnia bez względu na porę.
 3. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.
 4. Rozpoczęcie emisji linku nastepuje po:
  • zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego,
  • zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej przelewem na rachunek bankowy,
 5. Rozliczenia transakcji za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego prowadzone są za pośrednictwem Serwisu PayU.
 6. Firma pless-intermedia zastrzega sobie prawo do usunięcia linków naruszających dobra osobiste osób trzecich, linków łamiących prawa autorskie oraz propagujących alkohol, środki odurzające, narkotyki, hazard, kasyna.

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji linku bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: biuro@pless-intermedia.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: pless-intermedia, ul. Bielska 10, 43-200 Pszczyna.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail powiązany z linkie, adres URL linku, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację linku, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, firma pless-intermedia przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Firma pless-intermedia rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do linku.