Filtry
-
-

Nowe stawki podatku od nieruchomości na terenie naszej gminy. Czeka nas podwyżka

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się we wtorek 28 listopada, została przegłosowana uchwała dotycząca określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Czeka nas podwyżka, a uchwała wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku. Warto dodać, że nie wszyscy członkowie RM głosowali za.

Czechowice,CzechowiceDziedzice,Centrum,Maj,Wiosna,LoveCzecho,LoveSilesia,fotodnia,instagram
Nowe stawki podatku od nieruchomości na terenie naszej gminy. Czeka nas podwyżka - zdj. ilustracyjne · fot. wpk / czecho.pl


Uchwała zawiera stawki podatku od nieruchomości w skali roku podatkowego od gruntów oraz od budynków lub ich części. Publikujemy je poniżej, wraz z wyjaśnieniami.

Stawki podatku od gruntów • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,18 zł od 1 m² powierzchni,


 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 6,14 zł od 1 ha powierzchni,


 • oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako użytek o symbolu dr - droga, jeśli nie są zajęte pod budowle drogi, a faktycznie są użytkowane rolniczo - 0,12 zł od 1m² powierzchni,


 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,44 zł od 1 m² powierzchni.


 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 roku o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 4,28 zł od 1 m² powierzchni.


Stawki podatku od budynków lub ich części

 • mieszkalnych - 1,01 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
,

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 31,66 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,


 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 14,71 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,


 • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 6,76 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,


 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,41 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.


Stawki podatku od budowli • 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.


Stawki podatku od nieruchomości w 2023 roku oraz projekt stawek na 2024 rok
Stawki podatku od nieruchomości w 2023 roku oraz projekt stawek na 2024 rok · fot. BIP Gminy Czechowice-Dziedzice


W uzasadnieniu do uchwały możemy przeczytać, że stawki podatku od nieruchomości co roku ulegają zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie z komunikatem prezesa GUS z 14 lipca w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 roku w stosunku do I półrocza 2022 roku nastąpił wzrost cen o 15%, co oznacza wzrost górnych stawek podatku 
od nieruchomości o około 15% na 2024 rok.

- W gminie Czechowice-Dziedzice stawki podatku od nieruchomości zawsze były niższe niż stawki maksymalne ogłaszane przez ministra finansów. W przedstawionym projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy zaproponowano stawki, które uległy podwyższeniu o wskaźnik GUS, tj. 15% w stosunku 
do stawek obowiązujących w 2023 roku - możemy przeczytać w projekcie uchwały.

Autorzy uchwały podkreślają, że "podwyższone stawki na terenie gminy Czechowice-Dziedzice nadal nie osiągają poziomu maksymalnych, określonych w powołanych przepisach". Jedynie w przypadku stawki od budynków lub ich części związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielających tych świadczeń, stawka została podniesiona do wysokości górnej granicy stawki kwotowej określonej w obwieszczeniu ministra finansów.

Z kolei w przypadku gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako użytek o symbolu dr - droga, a nie są one zajęte pod budowle drogi, natomiast są użytkowane rolniczo - stawka wzrosła z 0,10 zł od 1 m2 powierzchni do poziomu 0,12 zł od 1 m2 powierzchni.

- W związku z tym, że na terenie gminy nie mają zastosowania górne granice stawek kwotowych podatków, które są określone w obwieszczeniu ministra finansów, to szacowane ubytki z tego tytułu dla budżetu gminy w 2024 roku wyniosą 4,72 mln zł (osoby fizyczne - 2,67 mln zł i osoby prawne 
- 2,05 mln zł).Skutek finansowy zmiany stawek podatkowych zgodnie z propozycjami spowoduje wzrost należności z tytułu podatku od nieruchomości w 2024 roku o kwotę około 5,41 mln zł ( osoby fizyczne - około 1,47 mln zł, osoby prawne - około 3,94 mln zł) - podsumowują autorzy uchwały w jej uzasadnieniu.

Nie wszyscy byli zaPodczas dyskusji nad uchwałą sprzeciw wyraziła radna PiS Justyna Rzepecka. - Chciałabym wyrazić stanowczy sprzeciw wobec propozycji podniesienia podatków w naszej gminie. Zdaję sobie sprawę z potrzeby finansowania lokalnych projektów i utrzymania ważnych usług publicznych, ale podnoszenie obciążeń podatkowych może mieć negatywne skutki dla mieszkańców i lokalnej gospodarki - powiedziała.

- Podwyżki podatków bezpośrednio wpływają na portfele naszych mieszkańców, zwłaszcza tych o niższych dochodach, co w trudnych czasach może być szczególnie bolesne. Dodatkowo, istnieje ryzyko, że zniechęcimy przedsiębiorców do inwestowania w naszej gminie, co jest kluczowe dla rozwoju lokalnej gospodarki - dodała radna Rzepecka.

- Proponuję również poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania i efektywniejsze zarządzanie obecnymi środkami, co pozwoli nam osiągnąć cele bez dodatkowego obciążenia podatkowego dla mieszkańców. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że możemy wspólnie pracować nad tworzeniem bardziej konkurencyjnej i atrakcyjnej gminy - zakończyła swoją wypowiedź radna Justyna Rzepecka.

Ostatecznie uchwała została przyjęta większością głosów radnych. Radna Justyna Rzepecka głosowała przeciw, a radni Mariusz Sekta i Wojciech Leśny wstrzymali się od głosu.

mp / czecho.pl