Filtry
-
-

Mieszkańców gminy Pszczyna czeka podwyżka podatku od nieruchomości

Podczas czwartkowej (30 listopada) sesji Rady Miejskiej w Pszczynie przyjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia na 2024 rok. Od 1 stycznia czeka nas podwyżka.

Pszczyna z lotu ptaka - 16.05.2023
Pszczyna i okolice z lotu ptaka - 16.05.2023 · fot. Maria Janosz / pless.pl


Stawki podatku od nieruchomości w 2024 rokuPoniżej publikujemy stawki podatku od nieruchomości na rok 2024. W nawiasie - dla porównania - podajemy stawki podatku w poszczególnych latach: 2023, 2022 i 2021.

Od budynków:

 1. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 1,15 zł (w 2023 roku - 1,00 zł, w 2022 roku - 0,89 zł, w 2021 roku - 0,81 zł),
 2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 30,00 zł (w 2023 roku - 28,78 zł, w 2022 roku - 25,74 zł, w 2021 roku - 23,00 zł),
 3. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 15,50 zł (w 2023 roku - 13,47 zł, w 2022 roku 12,04 zł, w 2021 roku - 11,18 zł),
 4. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 6,76 zł (w 2023 roku - 5,87 zł, w 2022 roku - 5,25 zł, w 2021 roku - 4,80 zł),
 5. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,76 zł (w 2023 roku - 5,87 zł, w 2022 roku - 5,25 zł, w 2021 roku - 5,00 zł),
 6. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych lub ich części - 11,17 zł (w 2023 roku - 9,71 zł, w 2022 roku - 8,68 zł, w 2021 roku - 6,80 zł);
 7. od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 3 i ust. 3 - ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (w 2023 roku - 2%, w 2022 roku - 2%, w 2021 roku - 2%), za wyjątkiem:

 • sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy rurociągów do 800 mm włącznie, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków - 1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 3 i ust. 3 - ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 • sieci wodociągowej o średnicy rurociągów do 400 mm włącznie, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę - 1% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 3 i ust. 3 - ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.


Od gruntów:

1. od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,34 zł (w 2023 roku - 1,16 zł, w 2022 roku - 1,03 zł, w 2021 roku - 0,90 zł),
2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 6,66 zł (w 2023 roku - 5,79 zł, w 2022 roku - 5,17 zł, w 2021 roku - 4,80 zł);
3. od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych:
 • zajętych pod pasy drogowe, innych niż wymienione w art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą - 0,41 zł (w 2023 roku - 0,36 zł, w 2022 roku - 0,32 zł, w 2021 roku - 0,30 zł),
 • innych niż wymienione w § 1 pkt 8 lit. c tiret pierwsze, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,71 zł (w 2023 roku - 0,61 zł, w 2022 roku - 0,54zł, w 2021 roku - 0,34zł);

4. od 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 oraz z 2019 r., poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 4,39 zł (w 2023 roku - 3,81 zł, w 2022 roku - 3,40 zł, w 2021 roku - 3,15 zł).

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, jest płatny w ratach, w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego oraz w drodze inkasa. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

UzasadnienieWpływy z podatku od nieruchomości stanowią znaczące źródło dochodów własnych budżetu gminy i w związku z rosnącymi kosztami utrzymania gminy proponuje się przyjęcie stawek w powyższej wysokości. Wzorem lat ubiegłych utrzymano zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów oraz budynków i ich części związanych z ochroną przeciwpożarową, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wprowadzono preferencyjną stawkę podatku od nieruchomości dla budowli sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia na 2024 rok
Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia na 2024 rok


GłosowanieUchwała została przyjęta wymaganą większością głosów. Za głosowało 18 radnych: Marek Dutkowski, Renata Dyrda, Krystyna Fuławka, Arkadiusz Gardiasz, Ireneusz Gruszka, Jacek Kubis, Grzegorz Kuczera, Marcelina Leki, Andrzej Mańka, Barbara Psik, Piotr Rabaszowski, Monika Rąba, Maciej Stieber, Leszek Szczorka, Maria Szostak, Łukasz Tetla, Marta Wojciechowska-Smolarz, Michał Ziebura.

4 osoby wstrzymały się od głosu: Marcela Kanafek-Lewandowska, Henryk Kopiec, Andrzej Wojtanowicz, Rafał Wróbel.

Nieobecny podczas sesji był radny Marek Szklorz.

Maria Janosz / pless.pl