Filtry
-
-

Możliwość rozwiązania umowy najmu okazjonalnego

Materiał partnera:

Najem okazjonalny jest często wybieraną formą umowy dotyczącą wynajmu danej nieruchomości. Jest ona bezpieczna dla obu stron - a zwłaszcza chroni właściciela mieszkania, czego nie można powiedzieć o zwykłej umowie najmu. Dzieje się tak, bo najemca musi wskazać inny lokal, do którego przeniesie się, jeśli złamie postanowienia umowny. Najem okazjonalny zawierany jest zasadniczo na czas określony, co utrudnia rozwiązanie tego zobowiązania wcześniej. Mimo to nieraz najemca ma powody, by złożyć wcześniej wypowiedzenie tej umowy. Dla obu stron ważne są więc informacje, czy możliwa jest taka zmiana decyzji. Co się dzieje, jeśli następuje jeszcze przed wprowadzeniem się nowego najemcy?

mozliwosc rozwiazania umowy najmu okazjonalnego


Rozwiązanie umowy zawartej na czas określonyUmowy zawierane na czas określony charakteryzują się tym, że trzeba dotrzymać ich warunków do końca trwania umowy. Niemożliwe jest swobodne wypowiadanie takich umów - tym bardziej w dowolnym czasie i bez przyczyny. Opcje wcześniejszego rozwiązania najmu określa ustawa o ustawa o ochronie praw lokatorów (…) z 2001 roku lub/oraz sama umowa podpisana przez strony.Na podstawie art. 19 wspomnianej ustawy „umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy”. Trzeba też zwrócić uwagę na art. 11 ust. 2 pkt 1-3 stosowane do najmu okazjonalnego: „nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:

  • mimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
  • jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności, pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
  • wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela”.


Jak więc widać, możliwość rozwiązania tej umowy ma generalnie właściciel - czyli wynajmujący. Dotyczy to sytuacji, gdy najemca dopuszcza się łamania prawa - w sytuacjach określonych powyżej. Lokatorzy mają mniejsze prawa, o ile w umowie nie określono tego inaczej lub nie udało się zawrzeć porozumienia stron z właścicielem.

Przeczytaj również: Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego

Treść umowy najmu okazjonalnegoUmowa najmu okazjonalnego, jak widać, nie jest łatwa do rozwiązania we wcześniejszym terminie - zwłaszcza przez najemcę. Więcej praw ma właściciel nieruchomości - ale oczywiście głównie w sytuacji łamania prawa przez lokatorów. Warto jednak wiedzieć, że możliwości wypowiedzenia takiej umowy można zawrzeć już wcześniej - w samej jej treści. Można dopuścić określone przypadki, w których najemca może rozwiązać ten stosunek prawny. Bywa także stosowane określenie „z ważnych przyczyn” - nic nie stoi na przeszkodzie, by je umieścić w treści umowy, jeśli obie strony się na to zgadzają. Rezygnacja z najmu jeszcze przed wprowadzeniem się możliwa będzie zatem, jeśli zapisy umowne na to pozwalają (bo np. faktycznie wystąpią „ważne przyczyny). Jeśli w tej lub innej sytuacji nie ma się podparcia w zapisach umowy, zawsze warto próbować dogadać się z właścicielem. Porozumienie stron to bowiem także świetna opcja na wcześniejsze rozwiązanie najmu. Nie można jednak do niego zmusić - ale warto negocjować.

Artykuł powstał we współpracy z Prawo-mieszkaniowe.info