Filtry
-
-

Szykuje się zmiana stawek podatków od nieruchomości

Nawet na kilkanaście milionów złotych więcej, które trafić mają do budżetu miasta, liczą władze Bielska-Białej. Radni pochylą się nad propozycją zmian w stawkach podatków od nieruchomości.

PocztowkazBielska,Bielsko,BielskoBiała,OsiedleKopernika,LoveBB,fotodnia,instagram
Szykuje się zmiana stawek podatków od nieruchomości · fot. @fly_my_mavic


Do rady miejskiej trafił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok. Zakłada on określenie rocznej stawki podatku od nieruchomości:

Od gruntów
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni 1,16 zł,
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 1 ha powierzchni 5,79 zł,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni 0,61 zł,
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia
  • w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m2 powierzchni 3,81 zł;


Od budynków lub ich części
  • mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej 1,00 zł,
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej 28,78 zł,
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 13,47 zł,
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,87 zł,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej 9,71 zł;


Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Jak wyjaśniają bielscy urzędnicy, rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie górnych granic stawek kwotowych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023.

- Stawki te ulegają corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik cen, o którym mowa wyżej, ustalił i ogłosił Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 15 lipca 2022 r. Jak wynika z tego komunikatu ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2022 r. wzrosły o 11,8% w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2021 - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Urzędnicy dodają, że "skutek finansowy zmiany stawek podatkowych zgodnie z propozycjami spowoduje wzrost należności z tytułu podatku od nieruchomości w 2023 r. o kwotę ok 16 mln zł".

- Przyjęcie zaproponowanych stawek pozwoli na realizację zadań i obowiązków nałożonych na miasto Bielsko-Biała, które z roku na rok ulegają zwiększeniu. W przeważającej części kwota ta zostanie przeznaczona na finansowanie drastycznie wzrastających kosztów energii elektrycznej i cieplnej - podkreślają przedstawiciele Ratusza.

O tym, czy nowe stawki zostaną wprowadzone, decyzję podejmą bielscy rajcy najprawdopodobniej podczas październikowej sesji rady miejskiej.

raz / bielsko.info