Filtry
-
-

Sprzedam: Dom - rynek wtórny

700 000 zł, 262,37 m2, Bielsko-Biała

Powierzchnia działki: 699 m2

5 zdjęć
Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej reprezentujący Powiat Bielski w sprawach gospodarowania nieruchomościami na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bielskiego, położonej w Bielsku-Białej.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 07.10.2020 r. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się 14.01.2021 r.

1. Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej:
działka nr 840/12 o pow. 0,0699 ha, jednostka ewidencyjna: Bielsko-Biała, obręb ewidencyjny: 246101_1.0020, Wapienica, powiat: m. Bielsko-Biała, województwo: śląskie; posiadająca użytek oznaczony w ewidencji gruntów i budynków symbolem: „B”-tereny mieszkaniowe; księga wieczysta nr BB1B/00032758/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydziale Ksiąg Wieczystych, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Powiatu Bielskiego. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

2. Powierzchnia nieruchomości: 0,0699 ha.

3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa położona w zachodniej części miasta Bielska-Białej przy ul. Potok 6, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz nielicznych działek niezabudowanych, w dalszym sąsiedztwie znajdują się sklepy oraz szkoła podstawowa. W odległości około 400 m przebiega jedna z głównych arterii drogowych miasta Bielsko-Biała - ul. Cieszyńska łącząca między innymi dzielnicę Wapienica ze ścisłym centrum miasta, będąca jednocześnie drogą wylotową z miasta. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 262,37 m2 wraz z wiatą, która zgodnie z kartoteką budynków określona jest jako pozostałe budynki niemieszkalne gdzie indziej nie wymienione. Działka ma kształt prostokąta, jest ogrodzona, posiada parking i bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W obrębie nieruchomości występują sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w przypadku braku planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, którą wyda Prezydent Miasta Bielska-Białej na wniosek nabywcy nieruchomości;

Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała nieruchomość położona jest w strefie mieszkalnictwa oznaczonej symbolem MN - obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała nieruchomość położona jest w strefie mieszkalnictwa oznaczonej symbolem MN -obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

5. Obciążenie nieruchomości: brak

6. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

7. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie III przetargu ustnego nieograniczonego.

8. Cena wywoławcza nieruchomości: 700 000,00 zł.

9. Wadium w wysokości 35 000,00 zł należy wnieść w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej nr konta: Getin Noble Bank S.A. 24 1560 0013 2009 5636 0000 0004 najpóźniej do dnia 15.04.2021 r., z dopiskiem „Wadium - Bielsko-Biała, ul. Potok 6”. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto do dnia 15.04.2021 r.

10. Przetarg odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40, piętro I, bud. A, w dniu 22.04.2021 r., w sali nr 122 o godz. 11:00.

11. Przetarg zostanie przeprowadzony od wysokości ceny wywoławczej podanej w ust. 8.

12. Regulamin przetargu, w którym określono szczegółowe warunki przetargu, można uzyskać pod adresem wskazanym w ust. 10 lub na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej: www.powiat.bielsko.pl (w zakładce „Aktualności” lub „Nieruchomości”) oraz www.bip.powiat.bielsko.pl. Biuletynie Informacji Publicznej (Menu przedmiotowe, zakładka „Nieruchomości”). Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel.: 33/813 68 25, 33/813 68 22. Informacji na temat stanu technicznego nieruchomości udziela Wydział Organizacji i Nadzoru tel.: 33/ 813 68 11.

13. Jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, odstępuje się od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14. Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

15. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie: Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, publikuje na stronach internetowych podanych w ust. 12 oraz w prasie internetowej - www.monitorurzedowy.pl.

Kontakt

Firma
Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej
tel. 33 813 68 25